Hulp via internet, uw gegevens en de AVG

Het voeren van gesprekken en het uitvoeren van schrijfopdrachten en andere oefeningen blijft de belangrijkste therapievorm in mijn praktijk. De met de hand schriftelijk op papier bijgehouden gegevens worden bewaard in een afgesloten kast en worden vervolgens nog tijdens de behandeling opgenomen in het elektronisch dossier. Daarnaast bestaat er tegenwoordig ondersteuning via I-help. Bij deze hulp (en ook bij de administratie van de begeleiding en het contact met de zorgverzekeraar) worden uw gegevens elektronisch opgeslagen. Ook aan deze elektronische gegevensverzameling worden wettelijke eisen gesteld.

Volgens de  Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft de patiënt recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. Bovendien heeft hij of zij recht op inzage van de persoonsgegevens. Op verzoek krijgt u daar een kopie van. U hebt het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Ook hebt u recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit moet dan binnen 3 maanden uitgevoerd zijn. Ook kan op uw verzoek alleen een deel van het medisch dossier verwijderd worden. U moet daarvoor schriftelijke toestemming geven. U hebt dus recht op inzage in en afschrift van, correctie op of vernietiging van uw dossier (behandelplan, evaluaties en correspondentie), dat in principe 15 jaar bewaard blijft, waarna het wordt vernietigd.

Alle organisaties binnen Europa moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de privacywetgeving houden, onder andere met een privacy statement. Dit geldt ook voor mijn praktijk. Hieronder eerst informatie over de meest gebruikte hulp via internet in mijn praktijk, daarna de privacy-statement die bij het AVG hoort.

Hulp via internet met Telepsy, ROM, Zivver en de Mindfulness-coach.

Vragenlijsten kunt u invullen via Telepsy.  U krijgt dan via email een link opgestuurd met een wachtwoord. Als u wilt kunt u het wachtwoord dat daarbij hoort veranderen. Vervolgens kunt u niet alleen veilig lijsten invullen, maar ook cursussen volgen en korte fllms kijken, onder andere over slaapproblemen, angsten, piekeren en sombere stemming.

Zie: www.telepsy.nl

Ook kunt u op de site van Telepsy op uw eigen pagina notities maken waar ik vervolgens weer op kan reageren.  De vragenlijsten van Telepsy worden op de website zelf  gescoord.

Meestal zal ik eens per week tijd vrijmaken om uw berichten en notities te lezen en te beantwoorden. Wanneer u wilt dat ik u notitie spoedig lees, kunt u rechts op de pagina van de website een bericht voor mij achterlaten. Ik word dan gewaarschuwd dat u een bericht achterliet. Mocht u mij eerder willen bereiken dan kunt u mij bellen via het telefoonnummer 06-47787280.

Ook bestaat er de mogelijkheid om via Zivver veilig over inhoudelijke zaken te communiceren. U ontvangt dan een link en u kunt uw eigen wachtwoord aanmaken waarna er via versleuteld tekst veilig kan worden gecommuniceerd.

Om op de hoogte te blijven van de mate waarin de  behandeling resultaat oplevert, zal ik u regelmatig een vragenlijst in laten vullen: bij het begin, halverwege en aan het eind van de behandeling.  Het kost niet veel tijd om deze in te vullen. Het gaat om zogenaamde ROM-lijsten die Routinematig Uitkomst Meten“.  U krijgt dan een email met een link. Als u op deze link klikt komt u op mijn website. U wordt verzocht daar naar beneden de “scrollen” en dan de lijst in te vullen,

Een interessante nieuwe ontwikkeling is het gebruik van de mobiele telefoon bij de behandeling. Zie hiervoor bijvoorbeeld de gratis app van VGZ voor  iPhone en Android. De app heet de VGZ Mindfulness Coach en geeft heldere uitleg en goede oefeningen. Zie hierover:

www.vgz.nl/mindfulness-coach-app

Hieronder volgt de uitleg over uw gegevensbescherming in het kader van de AVG binnen de praktijk. Daarna volgen nog een aantal tips over andere online-hulp.

Geheimhouding en gegevensbeschermingen: de AVG en de privacy-statement.

De gegevens die binnen de praktijk verwerkt worden zijn: naam, adres, geboortedatum, BSN, zorgverzekeraar en verzekeringsnummer, diagnose, behandelsoort (SGGZ of BGGZ). Deze gegevens zijn nodig om te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U hebt echter het recht om de diagnose niet door te laten geven aan de verzekeraar. Daarnaast worden in het behandeldossier het behandelplan en het verloop van de behandeling opgenomen. Daarnaast worden uw telefoonnummer en emailadres genoteerd zodat ik zo nodig contact met u op kan nemen.

Wanneer u toestemming geeft, ontvangt de huisarts informatie over de behandeling, met name over het behandelplan en het verloop van de behandeling. Anderen krijgen alleen informatie over de behandeling als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Met collega’s overleg ik in regelmatige vergaderingen over de voortgang van de behandeling. Daarbij is uw anonimiteit gewaarborgd. Ook bij het contact met een zorgverzekeraar vallen uw gegevens onder het medisch geheim. Als u niet wilt dat ik uw diagnose kenbaar maak aan uw zorgverzekeraar kunt u mij dit laten weten via een privacyverklaring.

Tenzij u daar bezwaar tegen maakt, worden de algemene gegevens over de behandeling (diagnose, therapiesoort en duur van de behandeling) geanonimiseerd door gegeven aan het DIS, dus zonder uw persoonsgegevens. Het DIS verzamelt alle Diagnose Behandel Combinaties in Nederland, ook van bijvoorbeeld ziekenhuiszorg bij lichamelijke klachten. Ook als u niet wilt dat uw diagnose niet kenbaar gemaakt wordt aan het DIS kunt u dit laten weten via een privacyverklaring.

Regelmatig maar in ieder geval aan het begin en het eind van de behandeling wordt een stemmingsvragenlijst afgenomen via ROM, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. De uitkomst hiervan wordt anoniem doorgeven aan uw verzekeraar en aan het DIS. Bij Vecozo, een landelijk communicatiepunt in de zorg, wordt nog een cheque van uw verzekeringsgegevens gedaan.

De gegevens van mijn praktijk, inclusief dossiervoering, worden verzorgd door Intra-med, een organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Intra-med is gecertificeerd is volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510.

De declaraties voor mijn praktijk worden verzorgd door administratiekantoor Deelsupport die daarbij samenwerkt met Fa-med.

Vragenlijsten en hulp via internet wordt geleverd door Telepsy. Zie www.telepsy.nl onder privacy voor informatie over veilig internetgebruik en de beveiliging door Telepsy.

Met Deelsupport,Telepsy, Zivver, Fa-med en Intra-med zijn verwerkersovereenkomsten gesloten waarin zij veilig gebruik van uw gegevens garanderen.

Mocht er op de een of andere manier sprake zijn van inbreuk op persoonsgegevens, dan dien ik dit bij te houden in een register dan opvraagbaar is voor de Autoriteit Persoonsgegevens en dien ik dit bovendien te melden als de inbreuk een risico met zich meedraagt. De praktijk is dus verplicht om lekken in de gegevens te registreren en door te geven. De praktijkhouder Pieter Fopma is hiervoor het verantwoordelijke aanspreekpunt.

Andere online (zelf)hulp

Hier nog enkele tips voor hulp en informatie via internet. Een interessante en uitgebreide site met zelfhulp voor verschillende psychische klachten is de site van MIRRO. Zij bieden programma ’s aan voor de behandeling van onder andere angst en paniek, werkstress, relatieproblemen en rouwverwerking, omgaan met een chronische aandoening, sombere stemming bij jongeren, slaapproblemen en overgangsklachten.

www.mirro.nl

Andere filmpjes:

Een verhelderend tekenfilmpje over depressie staat op You Tube: Black Dog. De beelden spreken grotendeels voor zich.

Een aantal interessante filmpjes over autisme:

http://pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=389:films-overmet-autisme&catid=119&Itemid=220

 https://www.youtube.com/watch?v=7MCIiPumEQg

 Een aardige app over cognitieve therapie voor eigen gebruik (via de app-store) is: Mediant 5 g

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

Onderstaande informatie is voor mijn huidige patienten niet van belang maar alleen voor vroegere patiënten die tot 2015 gebruik maakten van van “Veilig Inloggen”

Tot 2015 bestond hiernaast de mogelijkheid om  “Veilig inloggen”  mijn eigen website in te loggen, Deze mogelijkheid komt door de samenwerking met TELEPSY te vervallen. Voor de gebruikers van mijn website tot 2015 volgt hier nog de informatie over hun gebruik daarvan:

Bij “Veilig inloggen” was het inloggen zelf beveiligd, terwijl ook uw wachtwoord veilig versleuteld was en niet voor anderen zichtbaar. De website heeft een SSL-certificaat. Alleen ik en uzelf hadden toegang tot deze pagina. Mijn advies was om uw pagina echter niet openstaan op uw computer of telefoon, maar sluit deze na gebruik altijd af en houdt uw wachtwoord geheim.

Zowel de bladzijde op “Veilig Inloggen” als de testgegevens van TELEPSY worden bij het slot van de behandeling verwijderd. Mocht u zelf iets van de bladzijde onder Veilig Inloggen willen bewaren, dan dient u dit voor het einde van de behandeling zelf te kopiëren. De gegevens op de website bij “Veilig inloggen” zijn eind januari 2016 allen verwijderd.