Meestal zult u op verwijzing van uw huisarts of soms op verwijzing van een bedrijfsarts bij mij komen voor een eerste gesprek. Een verwijsbrief is nodig voor de vergoeding van de gesprekken. Uw huisarts moet ook bij voorkeur in Diemen gevestigd zijn omdat ik nauw met de huisartsen in Diemen samenwerk.

Als u niet de juiste verwijsbrief heeft, kan de behandeling niet starten. In de verwijsbrief moet een diagnose of vermoeden van de diagnose staan, volgende de DSM IV of V. Vraagt u uw huisarts hierom. Bovendien moet er in de verwijsbrief staan of de huisarts verwijst naar de basis-ggz of voor de specialistische ggz.

Eerste gesprekken: hulpvraag, onderzoek en behandelplan

Het eerste en vaak ook het tweede gesprek bestaan uit kennismaking en onderzoek. Ik onderzoek of uw hulpvraag voldoende aansluit bij mijn werkwijze als psycholoog-psychotherapeut, ook afhankelijk van de verwijzing van de huisarts: naar de basis-ggz (psychologische begeleiding) of naar de specialistische ggz (psychotherapie).

Soms ligt een verwijzing naar andere hulpverleners binnen het Gezondheidscentrum meer voor de hand. In de Gezondheidscentra in Diemen werken vaak ook het maatschappelijk werk en praktijkondersteuners van de huisarts (de POH-GGZ): voor volwassenen, jeugd (beneden de 18 jaar) en verslaving. Ook kan een verwijzing voor behandeling naar een grotere organisatie voor psychotherapie of een polikliniek psychiatrie geadviseerd worden, zoals PuntP of PsyQ. Zodra dit uit het onderzoek blijkt, zal ik het u laten weten en zal ik u met dit advies naar de huisarts terugsturen.

In de onderzoeksgesprekken worden uw klachten en problemen op een rij gezet en wordt globaal uw levensverhaal doorgenomen. Ook vraag ik u enkele vragenlijsten in te vullen.

Aan het slot van het onderzoek wordt u een advies gegeven over de beste behandeling en wordt een behandelplan gemaakt. Mocht hierover iets onduidelijk zijn, vraagt u het dan!

Het is mogelijk, dat ik in het kader van het onderzoek, maar ook in het kader van een al lopende behandeling nodig acht, dat u een extra gesprek hebt met een collega psychiater voor advies over de behandeling of voor het voorschrijven van medicatie.

De AVG

Per 25 mei 2018 geldt in Europa de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacywetgeving is daarmee binnen heel Europa gelijk. Alle organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zich aan deze privacywetgeving houden, onder andere met een privacy statement. Dit geldt ook voor mijn praktijk. U vindt het privacy statement en andere zaken betreffende de AVG op deze website onder I-Help.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hieronder nog enige zaken die minder van direct belang zijn, maar waar u mogelijk informatie op kan zoeken als u die nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met de verwijzing door de huisarts.

Diagnose volgens de DSM

De DSM is een Diagnostische Systeem dat wereldwijd gebruikt wordt om psychische klachten te ordenen. Er worden bijvoorbeeld klachten onderscheiden als angst en paniek, sombere stemming en dwanghandelingen. Hiervoor zijn de officiële termen: paniekstoornis of fobie en depressie en dwangstoornis. Ook persoonlijkheidskenmerken vinden een plaats in de DSM, zoals een neiging tot perfectionisme, snel gekwetst zijn, een neiging zich aan te passen, overmatig emotioneel te reageren of dwangmatig te piekeren. Men spreekt dan wel van  van (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek. De officiële termen zijn hier bijvoorbeeld: dwangmatige persoonlijkheid, borderline persoonlijkheid of narcistische persoonlijkheid.

Bij relatieproblemen moet minstens een van de partners lijden onder angst- en stemmingsproblemen of persoonlijkheidsproblematiek om voor een vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmelding te komen.

De diagnose en behandeling van klachten die voortvloeien uit Autisme of ADHD bij volwassenen wordt ook vergoed. De huisarts moet dan wel een verwijzing meegeven waarop een vermoeden persoonlijkheidsproblematiek vermeld staat.

Een behandeling in de Specialistische Ggz wordt ook wel een psychotherapeutische  behandeling genoemd. Deze lijkt op een psychologische behandeling zoals die in de Basis GGZ wordt gegeven maar is intensiever en meer specialistisch. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van schematherapie waarin aandacht wordt besteed aan hoe bepaalde persoonlijkheidstrekken ontstonden. U leert dan de verschillende kanten van uw persoonlijkheid beter kennen en kunt er vervolgens ook anders mee omgaan.

Hebt u nog vragen over de vergoeding of over de verschillende vormen van therapie aarzelt u dan niet die mij mondeling, telefonisch of per email te stellen..

Behandeling door de huisarts en POH-GGZ

Binnen de Gezondheidscentra Diemen Noord en Diemen Zuid, waar mijn praktijk gevestigd is, werkt de huisarts behalve met mij ook samen met een praktijkondersteuner (POH) GGZ voor volwassenen, voor kinderen en voor verslavingszorg.

Bovendien werken er elders in Diemen en omgeving zelfstandig gevestigde psychologen naar wie de huisarts kan verwijzen. Voor lichtere psychische problemen kan de huisarts tenslotte ook verwijzen naar het Maatschappelijk Werk.

De huisarts en de praktijkondersteuner GGZ behandelen ook klachten als lichte overspannenheid en stressklachten ten gevolge van “aanpassingstoornissen” die ontstaan wanneer iemands draagkracht overschreden wordt. Hierbij hoort ook rouw en verdriet vanwege een verlies of overlijden, communicatieproblemen in de relatie (zonder dat een van de partners daar een ernstige psychische klachten zoals een depressie of fobie van krijgt) of lichtere vormen van overspannenheid zonder overmatige uitputting of depressie.

Deze vaak lichtere klachten worden bij behandeling door de huisarts zelf of door de POH GGZ door de verzekeraar vergoed. Als u er de voorkeur aan geeft deze klachten door mij in mijn praktijk te laten behandelen zijn de kosten 88 euro per gesprek van 45 minuten.

Een POH GGZ kan ook ingewikkelder problematiek behandelen, zoals een combinatie van angsten, sombere stemming, echtpaarproblemen en schulden.